Ambedkar Biography | Odia Biography

Ambedkar Biography in Odia
Manisha ku golam banai hajare raja hoi chanti kintu mu aji emit eka byakti bisaya ree kahibi jie golam ku manisha banaichanti | Se auu kehi nuhanti se heuchanti bharata ratna DR. B.R Ambedkar | Jie bharatra sambidhana lekhithile ebm gariba dalita mahilanku nijara adhikar dele | Smajara samasta niti ku sesa karidele jaha lokanka hita re nathila | Ambedkar kahuthile mu emit eka dharma upare biswas kare se swatratanta, sanmmanata ebm bhaichara sikhae  kintu desa pai ete sabu karithiba Ambedkarnka jivani ete sahaja nathila | Se tanka chota jati pai samaja ree bahuta nirjatita heuthile | Se sabu ku bhuli jibana re aagaku badhithile | Chalantu aji ame emit eka byaktinka uppare allochana kariba.Ambedkarnka sampurna nama DOCTOR BHIMARAO RAMAJI AMBEDKAR | Tanku sneha ree lokamane babasaheb ambedkar boli dakanti | Tankar janma 14 april 1891 masiha Madhyapradesh ra Endor jila ra eka choto gaon Mawa ree hoithila tanka bapa Ramji Malji Sakapal  bharatiya sena ra subedar chakari karuthile ebam tanka mata nama Bhimabii thila | Ambedkarnka janma eka gariba marathi paribaar ree heithila | Se tanka pita matankar 14 tama santan thile | Tanka pita armbha ru hni nija chua nku pathapadha o kathin parisrama pai proschhahita karuthile.


Tenu armbha hni tankar patha padha ree bahuta agraha thila | Kintu se mahra jatiru thile jaha setebele choto jati ba achuan boli bibechana kara jaye | Samaja ra ehi kharapa chinyadhara jognu choto jati ra pilamane patha padhiba pai sarakar gote school kholi thile | Sehi school re Ambedkar naa lekhai thile | Uttam pathapadha satwe Ambedkar ebam choto jati raa pilanku ashrama bhitara basiba ku dia jainathila | Tenu Ambedkar class room bahare gharu neiki jauthibaa akha upare basi sikhya grahana karuthile ebam asilabele se akha kuu nija sangare neiki asu thile.


Se choto jati ra thiba ruu kounsi sikhyaka madhya tanku dhanya deunthile | Chuan achuan bhedabhaba ra anuman apan ehi katha ruu lagai paribe jee Ambedkar nku pani pei baa pai glassa o mathia parjayanta chuin bara anumati nathila school pion dura ree rahi tanka hata ku pani pakauthile ebam se taku piuthile | pion ra anupasthi ree tanku sosila rahi baku padu thila | 1894 masiha re tanka bapa chakari ruu abasara nelapare tankar sampurna paribara Maharastra ra Satara namaka eka jaga ku gale | Kintu satara asiba ra 2barsa pare tanka maa nka Mrutu hoi gala.

Ehi kathina samayare tankar pusi pila manankar dekha rakha kale | Ambedkar 14 bhai bhauni sethi madhyaru kebal 6 jana banchi parile | 1897 masiha re ambedkar chuan achuan jati ra pratham chatra rupe mumbai ra Elphin stone high school re nama lekhai thile | 1907 masiha re se sikhya sampurna kari se barsha Elphin stone college re nama lekhai thile | Jaha Bombe university adhina re thila | 1912 re se bombe university ru arthaniti o rajaniyi ree digree hasala kale | 1913 masiha re barada state scholarship hasal kari post graduation pai America gale.


Ebam sethare Newyork ra Colambia university ru 1915 re M.A. Degree hasal kale | Ambedkar bharat feriba pare dalita manakar samajika swadhinata ebam bharata ku eka swatantra rastra pai lagipadile | Ebam aneka gudia bahi madhya lekhile | 1926 re bomby bidhansabha parisarare sadasya hoithile | 13 october 1935 ambedkar nku sarakari college ku Principal karidiagala | 1936 re Ambedkar swantara lebor party sthapana kale | 1941 ru 1945 bhitare se aneka gudie bibechita pustaka prakash kale.


Jhaha madhyaruu THOUGHTS ON PAKISTAN anyatama | Ambedkar bharata ku dekhibara drusti samprna alaga thila | Se bharata ku bibhajita heba ku dekhi ku chahnu nathile | 15 august  1947 re bharitiya swadhinata pare Ambedkar nku desa ra pratham Ain mantri karidiagala ebam kathina parishram pare se eka likhita sambhidhana Bharata ku dele | Jhaku 26 january 1950 re bharata re pranayana karagala | Ambedkar bichara anusare bharatiya reserve bank of india ra stapana madhya karajaithila.


Ambedkar dharma paribartana karibe boli barambar kahi asuthile | 35 barsha sabu dharma upare gabesana kala pare sesare 14 october 1956 re se boudha dharma grahana kale | sesare 14 october  1956 re se boudha dharma grahana kale | sesare6 december 1956 re se bichana ree soi thiba samaya re tankar para loka hoigala | kintu mrutu pubaru se samaja re aneka chintadhara ku paribartana kari deithile  | Gariba dalita ebam mahila nku tankar adhikar deisarithile eha thila bharata ku andha biswas ruu bhara kari samanta dekhai thiba mahan byakti ambedkarnka jivani.AMBEDKAR JIVANI VIDEO 

0/Post a Comment/Comments